Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kontakt

Zarządzenie nr 28/20

Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu
z dnia 16 grudnia 2020 r.
zmieniające zarządzenie sprawie odwołania rozpraw oraz wstrzymania przyjmowania interesantów i ograniczenia obsad kadrowych w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Opolu w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii

 

Na podstawie art. 20 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2167, ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 30 października 2020 r., nr 17/20 w sprawie odwołania rozpraw oraz wstrzymania przyjmowania interesantów i ograniczenia obsad kadrowych w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Opolu w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii wprowadza się następującą zmianę:

§ 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

5) dostęp do akt zapewnia się w trybie elektronicznym na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Szczegółowe informacje dotyczące udostępnienia akt sądowych w systemie teleinformatycznym Sądu znajdują się na stronie www.bip.opole.wsa.gov.pl w zakładce „Elektroniczna komunikacja z sądem, dostęp do akt sądowych online".

Czytelnia akt w WSA w ograniczonym zakresie i w uzasadnionych przypadkach wznawia przyjmowanie interesantów, z zastrzeżeniem, że:

 1. akta udostępniane są w czytelni akt, jeżeli skorzystanie przez osobę uprawnioną z dostępu elektronicznego do tych akt nie jest możliwe,
 2. osobiste przeglądanie akt w czytelni może nastąpić wyłącznie po wcześniejszym złożeniu wniosku (pisemnie lub na adres email: ) i potwierdzeniu uprawnienia do ich udostępnienia przez Przewodniczącego Wydziału, w którym sprawa jest rozpatrywana,
 3. Przewodniczący Wydziału, w którym sprawa jest rozpatrywana, przekazuje informację o uprawnieniu do udostępnienia akt do Wydziału Informacji Sądowej oraz wyznacza termin udostępnienia akt,
 4. w sytuacjach niecierpiących zwłoki oraz skutkujących niemożnością udostępnienia akt przez pracownika WIS, akta udostępnia pracownik wyznaczony przez Przewodniczącego właściwego wydziału procesowego,
 5. w Czytelni akt jednorazowo może przebywać, poza pracownikami Sądu, 1 osoba,
 6. wykaz osób, umówionych w danym dniu na przeglądanie akt, sekretariat Wydziału Informacji Sądowej przekazuje pracownikom ochrony,".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.

 

PREZES
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Opolu
Elżbieta Kmiecik

 

PDFskan zarządzenia nr 28-20 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 16 grudnia 2020 r..pdf

PDFskan zarządzenia nr 17-20 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 30 października 2020 r..pdf
 

 

Rozpoznawanie spraw w trybie uproszczonym

 

Z uwagi na utrzymujący się stan epidemiczny w Polsce i związane z tym wstrzymanie rozpoznawania spraw na rozprawach jawnych uprzejmie informujemy, iż istnieje możliwość rozpoznawania spraw w trybie uproszczonym na posiedzeniach niejawnych, zgodnie z art. 119 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325). Wobec powyższego strona zainteresowana rozpoznaniem sprawy w takim trybie, powinna złożyć w tym zakresie wniosek o skierowanie sprawy do rozpoznania w trybie uproszczonym.

DOCwniosek-o-tryb-uproszczony.doc
PDFwniosek-o-tryb-uproszczony.pdf
 

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Art.  119.  [Przesłanki rozpoznania sprawy w trybie uproszczonym]

Sprawa może być rozpoznana w trybie uproszczonym, jeżeli:

1) decyzja lub postanowienie są dotknięte wadą nieważności, o której mowa w art. 156 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego lub w innych przepisach albo wydane zostały z naruszeniem prawa dającym podstawę do wznowienia postępowania;

2) strona zgłosi wniosek o skierowanie sprawy do rozpoznania w trybie uproszczonym, a żadna z pozostałych stron w terminie czternastu dni od zawiadomienia o złożeniu wniosku nie zażąda przeprowadzenia rozprawy;

3) przedmiotem skargi jest postanowienie wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także postanowienie rozstrzygające sprawę co do istoty oraz postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie;

4) przedmiotem skargi jest bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania;

5) decyzja została wydana w postępowaniu uproszczonym, o którym mowa w dziale II w rozdziale 14 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

Art.  120.  [Rozpoznanie sprawy na posiedzeniu niejawnym. Skład sądu]

W trybie uproszczonym sąd rozpoznaje sprawy na posiedzeniu niejawnym w składzie trzech sędziów.

 

Brak opisu obrazka

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
45-372 Opole
ul. Kośnego 70
tel. 77 5411 500, fax 77 5411 600
NIP 754-27-57-051
REGON 532421400
KONTO BANKOWE:
NBP O/O OPOLE
24 1010 1401 0051 8022 3100 0000


 

Godziny urzędowania Sądu
Poniedziałek-Piątek
7.30-15.30

Kasa Sądu czynna:
Poniedziałek-Piątek
8.00-13.00


Prezes przyjmuje interesantów we wtorki od godz. 13.00 do 15.00.
Wydział Informacji Sądowej udziela informacji w godzinach urzędowania sądu.

Mapa dojazdowa - kliknij aby powiększyć mapę

Brak opisu obrazka

informację wytworzył: Beata Gronowska, Beata Wójcik-Pawelec
za treść odpowiada: Beata Gronowska
data wytworzenia: 12.02.2004 r.

 

JPEGmp1.jpeg
 
Wersja XML